19 maja 2023

Dziewięć ścieżek.Część I: Krok po kroku

Oto przegląd dziewięciu możliwych ścieżek, dzięki którym samorządy lokalne i regionalne mogą wykorzystać Ekonomię Obwarzanka do działań transformacyjnych.

 

Prezentowane tu dziewięć ścieżek, podzielonych na trzy grupy, to tylko przybliżony przewodnik i nie należy ich stosować w żadnej kolejności. Niektóre miasta zaczynają się od szybkich eksperymentów, inne od planów podróży, a jeszcze inne od długoterminowych i oficjalnych zobowiązań. Niezależnie od tego, jak zaczniesz, jasne jest, że nawet najmniejsze pierwsze kroki mogą otworzyć drzwi do przełomowych zmian.

Krok po kroku — inicjatywy, które można przeprowadzić przy niewielkich zasobach i które mogą działać jako krótkoterminowe zobowiązania lub jednorazowe eksperymenty bez zatwierdzenia na wyższym szczeblu zarządzania.

W podróży – Inicjatywy, które pochłaniają więcej zasobów, wymagają zaangażowania w pracę przez co najmniej określony czas i prowadzą do widocznych rezultatów w politykach lub projektach. 

Zaangażowanie długoterminowe – inicjatywy, które wymagają wysokiego poziomu woli politycznej i zaangażowania całej organizacji i są ukierunkowane na długoterminowe procesy zmian transformacyjnych

 

 

 

#1 ZAANGAŻOWANIE 

 

Rozpoczęcie rozmów i uczenie wewnętrzne

 

Samorządy lokalne i regionalne mogą uczyć się i prowadzić dyskusje na temat koncepcji, narzędzi, praktycznych zastosowań i możliwości Ekonomii Obwarzanka wewnętrznie w ramach kierownictwa i pracowników. Dobrze jest przeprowadzić ten krok na samym początku podróży samorządu lokalnego, badając, w jaki sposób odnosi się on do różnych obszarów pracy i możliwości pójścia naprzód. Równie ważne jest, aby nauka trwała przez cały czas i równolegle z głębszą pracą - w ramach ciągłego procesu zmian organizacyjnych.

Dlaczego lokalne samorządy to robią 

 • Poznawanie i odkrywanie nowych modeli i ram umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji dotyczących tego, czy można je wprowadzić w głębszy sposób. 

 • Reagowanie na interesy wewnętrzne i zewnętrzne w miarę wzrostu świadomości na temat ekonomii pączków.

 • Po przyjęciu Ekonomii Obwarzanka jako strategicznego kompasu w ramach budowania zrozumienia, zdolności i poparcia wśród kierownictwa i pracowników, koncepcje te są wdrażane w praktyce we wszystkich przedsięwzięciach w sposób sensowny i świadomy.

 • Pobudza to  zainteresowanie i potrzebę zbadania narzędzi, które pomogą zapoczątkować nowe, holistyczne rozmowy w różnych działach i odizolowanych sektorach.

 

Jak mogą wyglądać takie działania

 

 

 

Stwarzajcie okazje do nauki i dyskusji — prezentacje z innych miast, wykłady praktyków, społeczności i badaczy, którzy pracowali z Ekonomią Obwarzanka, oglądajcie rozmowy online i dzielcie się informacjami wiedzą i doświadczeniem wewnątrz organizacji i departamentów.

 

Dowiedzcie się, w jaki sposób różne oddziały, sektory i strategie odnoszą się do pączka i do siebie nawzajem poprzez międzywydziałowe warsztaty edukacyjne i wymiany.

 

Uczestniczcie w wydarzeniach, twórzcie wymiany rówieśnicze, uczestniczcie w sieciach, łączcie siły z innymi i odwiedzajcie miasta, aby uczyć się bezpośrednio z praktyki i doświadczeń rówieśników z całego świata.

 

Odkrywajcie i uczcie się z wielu historii zamieszczonych na platformie DEAL.

 

Dowiedz się, w jaki sposób Ekonomia Obwarzanka odnosi się do innych ram, z których mogłeś korzystać (takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ lub ekonomia dobrobytu).

 

Przykłady działań

 

 • W wielu miejscach zorganizowało wydarzenia online otwarte dla wszystkich pracowników, kierownictwa wyższego szczebla lub wybranych działów jako sposób na rozpoczęcie podróży edukacyjnej.

 • W niektórych miejscach wizjonerzy (changemakers) z działów, które kierują pracą z Ekonomią Obwarzanka, prowadzili prezentacje, warsztaty i dyskusje dla innych działów – np. zespół ds. innowacji, zrównoważonego rozwoju i klimatu w Bad Nauheim (Niemcy) zespół ds. klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska w Bath i północno-wschodnim Somerset (Anglia).

 

 • W Toronto (Kanada) zorganizowano serię warsztatów internetowych (przy użyciu narzędzi Doughnutnut Unrolled i Powers to Act) z wybranymi urzędnikami i pracownikami miejskimi z różnych departamentów, aby zbadać, w jaki sposób Ekonomia Obwarzanka może pomóc im w wyobrażeniu sobie nowego sposobu funkcjonowania władz miejskich.

 • W Ipoh (Malezja) i Amsterdamie (Holandia) proces współpracy z Ekonomią Obwarzanka rozpoczął się od międzywydziałowych warsztatów.

 

 • Wiele miast rozpoczynających swoją przygodę z Ekonomią Obwarzanka od nauki praktycznej i zdecydowało się na rozmowy lub wizyty studyjne w innych miejscach w ramach nauki, m.in. urzędnicy z Grenoble (Francja) odwiedzili Amsterdam, aby poznać ich podejście do obiegu zamkniętego i obwarzanków; Tomelilla (Szwecja) zwróciła się do Bad Nauheim, ponieważ łączyły je wyzwania małego miasta; zespół Ipoh (Malezja) odwiedził Brukselę (Belgia) i przyjrzał się pracom kierowanym przez społeczność w Birmingham (Anglia).

 • Wielu urzędników i liderów uczestniczyło w różnych wydarzeniach i wykładach organizowanych przez zespół DEAL, społeczność DEAL i inne miasta. Wielu urzędników uczestniczyło w prowadzonych przez DEAL spotkaniach peer-to-peer online, otwartych dla wszystkich miast i regionów aktywnie pracujących w ramach Ekonomii Obwarzanka.

 • Wiele miast łączy siły, aby ubiegać się o fundusze; jak w Szwecji, gdzie Szwedzki Instytut Badawczy (RISE) będzie współpracował z trzema miastami (Tomelilla, Vadstena i Kalix) w celu przetestowania różnych zastosowań Ekonomii Obwarzanka w procesach planowania miejskiego.

 

 • Amsterdam uznał Obwarzanka za „kompas do lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju” w swoim Dobrowolnym Przeglądzie Lokalnym 2022 (Voluntary Local Review 2022).

 

 

Przydatne narzędzia i zasoby

 

 

 

 

# 2 EXPERYMENT

 

Testowanie Obwarzanka na bieżących projektach

 

Samorządy lokalne i regionalne mogą szukać strategicznych możliwości wśród już zatwierdzonych inicjatyw i projektów, dysponujących zasobami na eksperymentowanie i zabawę koncepcją i narzędziami Ekonomii Obwarzanka. Może to obejmować wszystko, od wprowadzenia niektórych narzędzi do warsztatów, dyskusji i procesów partycypacyjnych, po wypróbowanie Ekonomii Obwarzanka jako soczewki, przez którą można dokonać przeglądu trwającego projektu.

 

Dlaczego lokalne samorządy to robią 

 

 • Badanie potencjalnej wartości narzędzi i koncepcji Ekonomii Obwarzanka, bez długich procesów decyzyjnych lub potrzeby posiadania dodatkowych zasobów, przed podjęciem jakichkolwiek długoterminowych inwestycji lub zobowiązań.

 • Eksperymenty typu „uczenie się przez działanie” pomagają w bardziej praktycznym zrozumieniu, w jaki sposób można użyć narzędzi.

 • Praktyczna demonstracja pomaga szerzyć świadomość, zmieniać nastawienie i budować wewnętrzne zainteresowanie.

 

Jak mogą wyglądać takie działania

 

Organizujecie warsztaty, aby przeglądać, omawiać i potencjalnie wzbogacać projekty polityk, strategii i procesów.

 

Organizujcie warsztaty, aby przeglądać, omawiać i potencjalnie wzbogacać trwające projekty środowiskowe.

 

Korzystajcie z narzędzi Ekonomii Obwarzanka, aby zbierać pomysły i inicjować holistyczną dyskusję w ramach ćwiczeń wizualizacyjnych lub zaangażowania społeczności.

 

Przykłady działań

 

 • Barcelona (Hiszpania) i Glasgow (Szkocja) przeprowadziły ćwiczenia mapujące istniejące plany i strategie w odniesieniu do społecznego i ekologicznego wymiaru Obwarzanka, pomagając zidentyfikować wzajemne powiązania i luki w istniejących strategiach.

 • W Tel Aviv-Yafo (Izrael) Israel Doughnutnut Coalition zorganizowała warsztaty dla Urzędu ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju gminy Tel-Aviv-Yafo, podczas których zbadano i oceniono różne bieżące projekty za pomocą mapowania Rapid Doughnut, a także wykorzystano cztery soczewki by rozpocząć burzę mózgów na temat możliwych luk i powiązań w ramach ogólnego szkolenia prowadzonego w Urzędzie na temat przygotowania do zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

 • Brukselski Zespół Obwarzanka (Belgia) poprowadzi warsztaty dla Administracji ds. Rozwoju Terytorialnego, aby pomóc im zagłębić się w kwestię udostępniania przestrzeni naturze w kontekście miejskim z rosnącym zapotrzebowaniem na mieszkania

 

 

 

Przydatne narzędzia i zasoby

 

 

# 3 WZMACNIANIE

 

 Wzmacnianie pozycji lokalnych “twórców zmian”

 

Rządy lokalne i regionalne mogą wykorzystać koncepcje i narzędzia Ekonomii Obwarzanka do wspierania różnych podmiotów w miastach na wiele sposobów, począwszy od współpracy z istniejącymi sieciami i wspomagania w łączeniu ludzi wokół koncepcji tego modelu ekonomicznego, poprzez wzmocnienie istniejącej działalności, która już wykazuje się ambitną i spójną wizją tej teorii, a skończywszy na wspieraniu transformacji działalności gospodarczej, która wymaga zmiany. Może to również oznaczać, że władze lokalne zdecydowanie podzielają skalę ambicji i poziom zaangażowania miasta w tę pracę, a co za tym idzie - dają podmiotom w mieście pozwolenie, przestrzeń i szansę na odważne realizowanie własnych ambicji.

 

Dlaczego lokalne samorządy to robią 

 

 • Samorządy lokalne nie są w stanie same sprostać złożonym wyzwaniom XXI wieku, ponieważ wymagają one wspólnego wysiłku angażującego wiele podmiotów gospodarczych w danym miejscu.

 • Idea Obwarzanka – i zachęcający język Ekonomii Obwarzanka – okazały się rezonować wśród ludzi z różnych kultur i sektorów, czy to mieszkańców, członków społeczności, przedsiębiorstw, przemysłu, szkół, środowiska akademickiego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji obywatelskich.

 • Holistyczny charakter Obwarzanka pokazał potencjał do łączenia podmiotów skupionych na różnych jego częściach (lokalnej lub globalnej, społecznej lub ekologicznej) wokół dzielonych wyzwań i szans, katalizując wspólne działania.

 

Jak mogą wyglądać takie działania

 

 • Wspierajcie sieci skupiające ludzi wokół idei Ekonomii Obwarzanka poprzez: finansowanie czasu organizatorów, zapewnianie dostępu do miejsc spotkań, uczestnictwo w wydarzeniach, branie czynnego udziału w konwersacjach zbiorowych oraz działanie w zakresie pojawiających się pomysłów. Zobaczcie, czy w Waszej okolicy działają takie sieci TUTAJ.

 

 • Twórzcie, wspierajcie lub finansujcie niehierarchiczne partnerstwa na rzecz wspólnego działania z wieloma podmiotami kierującymi się ideami i narzędziami Ekonomii Obwarzanka.

 

 • Wspierajcie i wzmacniajcie istniejące działania, które już prezentują wspólną wizję Waszego miasta lub regionu.

 

 • Wspierajcie finansowo inicjatywy, które starają się przekształcić przedsiębiorstwa tak, aby mogły one jak najambitniej służyć wprowadzaniu mieszkańców w obszar Obwarzanka.

 

 • Jeśli miasto ma znaczne ambicje pracy zgodnie z Ekonomią Obwarzanka, dajcie znać o skali i śmiałości tej ambicji oraz zaproście inne podmioty do przyłączenia się do niej - poprzez dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, organizowanie wydarzeń, gromadzenie zasobów, dostarczanie narzędzi i koncepcji Ekonomii Obwarzanka na istniejących forach, w partnerstwach i procesach partycypacyjnych oraz przez uspołecznianie koncepcji: dostarczanie ich partnerskim organizacjom i przytaczanie ich w trakcie różnych konwersacji.

 

Przykłady działań

 

 • Miasto Amsterdam (Holandia) współfinansowało coroczny festiwal Amsterdam Doughnut Coalition w 2021 i 2022 roku. Urzędnicy i administratorzy uczestniczą w tych festiwalach, jak również w regularnych spotkaniach i wydarzeniach specjalnych. Miasto finansuje także projekt mający na celu zaprojektowanie Amsterdam Doughnut Coalition 2.0 (faza 2023 - 2025).
 • Gmina Tomelilla (Szwecja) podzieliła się spostrzeżeniami ze swojej pracy na festiwalu Doughnut Economics w Norwegii, zorganizowanym przez obwarzankową grupę Smultring Tønsberg.

 

 • Hub społecznościowy w Amsterdamie zaczął wspierać „Doughnutnut Deals” – umowy zawierane między dwoma lub większą liczbą partnerów w celu wspólnej pracy nad kwestiami dotyczącymi wydarzeń/problemów wewnątrz i na zewnątrz Obwarzanka. Miasto Amsterdam jest obecnie partnerem w niektórych z tych umów, a Grenoble Metropole (Francja) rozważa rozwój własnych. 
 • Na warsztaty Future Workshop w Bad Nauheim (Niemcy) zostało zaproszonych 100 losowo wybranych lokalnych mieszkańców, by wybrali i opracowali priorytetowe działania dla rady miasta, aby pomóc Bad Nauheim przenieść się do strefy Obwarzanka. 

 

 

 • Projekt Brussels Doughnutnut, którego siedziba znajduje się w Regionie Brukseli (Belgia), oferuje wsparcie zarówno gminom i podmiotom publicznym, jak i prywatnym przedsiębiorstwom w poznaniu oraz wdrożeniu zasad i narzędzi Ekonomii Obwarzanka – poprzez krótkie sesje informacyjne, całodniowe warsztaty oraz programy szkoleniowe i pilotażowe.  
 • Od momentu zaangażowania się w Ekonomii Obwarzanka i rozpoczęcia prac nad Portretem Miasta, Barcelona (Hiszpania) wyprowadziła na swoje ulice debatę na temat przemian ekologicznych i społecznych oraz ograniczeń wzrostu oraz zaprosiła mieszkańców i zainteresowane strony do przyłączenia się do tego procesu, organizując publiczne konferencje, dyskusje i warsztaty, a także wprowadzając ideę Obwarzanka do prac sieci Barcelona+Sustainable -  obejmującej 1900 organizacji; i ich procesu opracowywania priorytetów i zobowiązań na następną dekadę.  

 

Przydatne narzędzia i zasoby

 

 

Tekst i grafiki pochodzą z opracowania "Cities & regions. Let's get started", autorstwa Doughnut Economics Action Lab.

Całość dostępna jest pod linkiem Cities & regions [wersja w języku angielskim]

 

 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.